Loading...

TÜRKMENISTANA «BOENIG-777-300ER» TÄZE ÝOLAGÇY HOWA GÄMISI GETIRILDI

Türkmenistanyň halkara howa menzilleri daşary ýurtlaryň giň göwrümli howa gämilerini kabul edýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat — Moskwa — Aşgabat ugurlarynda uçuşlaryň ugruny üýtgedýär

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi talyplyga çagyrýar

"Airbus 330-200P2F” uçary Italiýa we Hytaýa ýük gatnawyny ýola goýar

«Türkmenhowaýollary» 6 sany howa gämisini satyn alar

Haj parzyny berjaý etmek üçin zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna eltmek we getirmek üçin ýörite gatnawlary gurnalar.

Paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda geçirlen “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş — 2023” atly 2-nji halkara maslahaty we sergisi öz işini tamamlady

Aşgabatda «Özara baglanyşyk hem-de ösüş - 2023» atly (ITTC 2023) ikinji halkara maslahaty we Halkara ulag we üstaşyr geçelgeleri sergisi geçiriler

«Türkmenhowaýollary» Agentliginiň «AIRBUS 330-200» kysymly ýük howa gämisiniň ikinjisi Aşgabat Halkara howa menzilinde garşy alyndy

Türkmenistandaky «Airbus A330-200P2F» uçary ilkinji gezek ýük daşamak hyzmatyny amala aşyrdy

Türkmenistana «Airbus» kompaniýasynyň ýük gämisi gelip gowuşdy

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi

Onlaýn satuw

«Gündogdy» hususy kärhanasy Jebelde (Balkan welaýaty) Halkara howa menziliniň gurluşygyna başlady.

"Türkmenistan" awiakompaniýasy Türkmenabat-Bişkek-Türkmenabat ugry boýunça ýük gatnawyny amala aşyryp başlady

Tehniki gonuşlar barada maglumat

Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletleriniň ulag ministrleriniň geňeşiniň online arkaly 11-nji mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitindäki çykyşy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň döredilmegi

Türkmenistana täze «Boeing 777-200LR» ýolagçy uçary gelip gowuşdy

Jebel şäherçesinde täze halkara howa menziliniň düýbi tutuldy

"Türkmenhowaýollary" agentligi ilkinji gezek "Airbus A330-200" kysymly ýük uçary bilen doldurylar

ANSAT we Mi-17-1W lukmançylyk dikuçarlaryny barada

Aşgabat - Jidda - Aşgabat gatnawlary barada

Täzelikler

Hemmesi

GULLUK MAGLUMATLAR

Makalalar

Hemmesi

Aşgabat halkara howa menziliniň ýük terminaly

Howa-ýük daşamak boýunça alnyp barylýan işler «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň esasy görnüşleriniň biridir. Aşgabat halkara  howa menziliniň ýük terminaly sebitdäki iň uly logistika merkezine öwrülmäge ähli mümkinçilikleri bar. Ýük terminaly ýylda 200 tonna ýük daşamaga ukyplydyr. Ol howa menziliniň günbatar tarapynda ýerleşip, ýük awtoulaglaryna we işgärlerine has çalt we aňsat girişi üpjün etmek üçin öz giriş ýoly bar.

Terminalyň umumy meýdany 17174 m2. Onuň çäginde bäş sany howa gämisi üçin  duralga bolan ýük howa rampasy, eksport-import zolagy, iki sowadyjy otag, dürli görnüşli ýükleri saklamak üçin ammarlar bar. Şeýle hem Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň "Türkmenpoçta" döwlet kompaniýasynyň poçta paýlaýyş merkezi bar. Poçta merkezi poçta gaýtadan işlemek we sortlamak otaglaryny, inžener we beýleki hyzmat bermek üçin otaglaryny öz içine alýar. Aşgabat halkara howa menziliniň ýük terminalynda ýük daşamak hyzmatlary, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Weterinariýa gullugynyň edaralary bar.
Ýük terminalynyň döwrebaplaşdyrylmagy

Howa ýüklerini dolandyrýan desgalaryň döwrebaplaşdyrylmagy milli raýat awiasiýasynyň pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu maksatnamany amala aşyrmagyň çäklerinde Aşgabat halkara howa menziliniň ýük terminalynda işewürlik-ykdysady taýdan ösüşleri ýola goýmak boýunça birnäçe innowasion tehnologik çözgütler kabul edildi.
Olaryň biri hem LTV-sistema (Liftwating Transfer Vehicle), ýükleri dolandyrmak ulgamy bolup, ol terminalda we rampada ýükleri ýüklemek we düşürmek üçin elektron platformalary öz içine alýar.

Daşary ýurtlardan getirilýän harytlar barada aýdylanda bolsa, ýük uçary terminalyň duralgasynda saklanýar.

Ýüklemek/düşürmek boýunça işler palletleriň we ýörite ýerüsti dolandyryş enjamlarynyň kömegi bilen geçirilýär.

Ýüklenen ýük terminala daşalýar we bu ýerde operator ýük birliklerinde ştrih-kodly ýazgylary gözden geçirýär we maglumatlar elektron merkeze geçirilýär. 

Soňra paletdaky ýük terminala iberilýär we görnüşine laýyklykda ammarlara bölünýär. Zerur bolanda operator talap edilýän zady awtomatiki usulda alýar: ETV-sistema onuň saklanylýan ýerini kesgitleýär we ony ýükleýiş duralgasyna eltýär.

Ýük terminalyň import bölüminde 4 sany ýükleniş meýdançasy bar. Eksport ýükleri bölüminde rentgen we skaner barlagyndan soň, ýükler ýük daşaýjylar ýa-da platformalar tarapyndan ýüklenilýän  meýdançasyna eltilýär. Operator paletdaky ýükleri konweýerde ETV-sistemasyna ugrukdyrýar. 

Bu bölümde 4 sany ýük göteriş meýdançasy hem bar. ETV-sistemasy uçuşlaryň gün tertibine laýyklykda ýükleri eltýär. Çykarylan harytlar doly ýüklenenden soň, olaryň barkodlary skan edilip, sistemadan aýrylýar. Terminalyň ulaldylýan ULD (birlik ýüklemek enjamlary) üçin awtomatlaşdyrylan saklamak/gözlemek ulgamy bar.

Ýük terminalynyň mümkinçilikleri

Ýük terminaly  ýokary zaýalanýan harytlar, gymmat bahaly, lukmançylyk, radioaktiw, oba hojalyk harytlary, mallar we ş.m. üçin ammarlar bilen üpjün edilendir. Ýokary awtomatlaşdyrylan tehnologiki prosesler, ýükleri dolandyrmak we saklamak ulgamy halkara kadalarynyň we talaplarynyň berjaý edilmegini üpjün edýär.

Şeýlelikde, Aşgabat halkara howa menziliniň ýük terminaly diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, sebitde hem iň uly we iň öňdebaryjy howa ýükleri merkezidir.  Howa gatnawynyň dünýä tranzit we özboluşly ýük bazaryna has giň gatnaşygy göz öňünde tutup, ýük operasiýalarynyň ösüşi üçin uly mümkinçiligi bar. Türkmen ykdysadyýetiniň innowasiýalara esaslanýan ösüşe geçmegi, esasan, ýük daşamak boýunça hyzmatlara bolan islegiň artmagyna hem uly goşant goşýar.

RA3 sertifikaty: TM/RA3/00001-01
Döwlet: Germaniýa 
3-nji ýurt: Türkmenistan 
Salgy: Aşgabat halkara howa menzili 
Möhlet: 02/09/2024 
Işler: Ýük terminalyň ýük daşaýjy boýunça ekspeditory, Ýük bilen işlemek boýunça agent, diňe howa arkaly ýük daşamak 

Eksport üçin:

Jemi meýdany 2577,15 m2;
Sowadyjy otag 3 sany, her otag 40 m2;
Haýwanlar üçin ýörite otag 1 sany, 32.20 m2;
Ösümlik  üçin ýörite otag 1 sany, 32.20 m2;
Lukmançylyk otag 1 sany, 35,15 m2;
Gymmat bahaly ýükler üçin otag 1 sany, 46.99 m2;
Ýük saklamak üçin tekjeler 9 sany, her tekje 4 gatdan ybarat, ini 1,5 metr, beýikligi 1,2 metr.

Import üçin:

Jemi meýdany 4524,78 m2;
Sowadyjy 3 sany, her otag 53 m2;
Haýwanlar üçin ýörite otag 1 sany, 32.20 m2;
Ösümlikler  üçin ýörite otag 1 sany, 32.20 m2;
Luklmançylyk otag 1 sany, 35,15 m2;
Gymmat bahaly ýükler üçin otag 1 sany, 46.99 m2;
Ýük saklamak üçin tekjeler 18 sany, her tekjede 4 gat, ini 1,5 metr beýikligi 1,2 metr;
Howply harytlar üçin ammar 2 sany. umumy meýdany 178,42 m2;

Ýük terminalynyň kabul edişleriniň sanawy

1. Ýükleýji - 1 sany. 7 tonna MFR. 2015 Tripel
2. Highloader ýükleýji - 1 sany. 15 tonna MFR. 2015 Tripel
3. Huyndai Forklift - 1 sany 3 tonna MFR. 2015
4. Huyndai Forklift - 1 sany 5 tonna MFR. 2015
5. Hyundai Forklift - 1 sany 7 tonna MFR. 2015
6. Smith Detection Hiscan – 4 sany.
-Rentgen barlag enjamy “Hi Scan 100100V-2” görnüş 2 sany;
-Rentgen barlag enjamy “Hi Scan 6040-2 model 2” görnüş 2 sany;
7. Göçme detektory Ionscan - Ionscan 600 Smith Detection 2 sany.
 

RESMINAMALAR

Hemmesi
2/11/2023
Аэродромное обеспечение полётов на гражданских.pdf
2/11/2023
Наставление по службе спецтранспорта в гражданской авиации Туркменистана.pdf
2/11/2023
Руководство о порядке регистрации и учёта временных аэродромов и.pdf
2/11/2023
Руководство по аэродрому.pdf
2/11/2023
Рекомендации по орнитологическому обеспечению полётов на гражданских аэродромах Туркменистана.pdf
2/11/2023
Руководство по планированию работ аэродромной службы в зимний период.pdf
2/11/2023
Руководство по электро-светотехническому обеспечению полетов.pdf
2/11/2023
Правила сертификации и государственной регистрации аэродромов гражданской авиации Туркменистана.pdf
2/11/2023
Правила орнитологического обеспечения полётов в гражданской авиации Туркменистана.pdf
2/11/2023
Руководство по определению возможности эксплуатации воздушных судов на аэродроме по методу «ACN - PCN».pdf
2/11/2023
Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов Туркменистана.pdf
2/11/2023
Инструкция по проведению сертификации светосигнального оборудования, устанавливаемого на сертифицированных аэродромах гражданской авиации Туркменистана.pdf
2/11/2023
Руководство по приёму, хранению, подготовке к выдаче на заправку.pdf
2/11/2023
Требования к средствам технического обслуживания ВС, транспортным средствам, средствам механизации и водителям при работе на лётном поле.pdf
2/11/2023
Руководство по сертификации и государственной регистрации аэродромов гражданской авиации Туркменистана.pdf
2/11/2023
Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов Туркменистана.pdf
2/11/2023
Руководство по проведению сертификационных и инспекционных.pdf
24/10/2023
Государственная программа безопасности полетов-004-098.pdf
24/10/2023
ГАПТ 4.pdf
24/10/2023
ГАПТ 3.pdf
24/10/2023
ГАПТ-5.pdf
24/10/2023
ГАПТ 10 том 1.pdf
24/10/2023
ГАПТ 10 том 2.pdf
24/10/2023
ГАПТ - 12.pdf
24/10/2023
ГАПТ 15.pdf
24/10/2023
РУКОВОДСТВО ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА АЭРОНАВИГАЦИИ 2019_.pdf
24/10/2023
Руководство по ведению радиосвязи 2019.pdf
24/10/2023
Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полётов в гражданской авиации Турк.pdf
24/10/2023
Табел Сообшения 2019 готовый.pdf
14/06/2019
Правила о выдачи сертификата эксплуатанта 2019.pdf
14/06/2019
Правила сертификации аэродромов 2019 .pdf
14/06/2019
ГАП Государственная регистрация ВС Туркменистана (2019).pdf
14/06/2019
Критерии квалификационной оценки авиационных тренажерных устрой00000000.pdf
14/06/2019
Руководство по сертифиуации лётной годности гражданских ВС Туркменистана - окончательно(2019) taze .pdf
14/06/2019
Руководство по сертификации аэродромов-2019 год.pdf
14/06/2019
Руководство по сертификации эксплуатантов ВС ГА Туркм 2019.pdf
14/06/2019
Руководство по организации контроля и постоянного надзора за эксплуатантами, осуществляющими коммерческие перевозки 2019-004-122.pdf
14/06/2019
Методическое пособие по проверке на перроне 1705209-002-135.pdf
14/06/2019
Руководство инспектора ОЛС 2019 060619-004-127.pdf
14/06/2019
Государственные авиационные правила. Эксплуатация воздушных судов гражданской авиации Туркменистана. Часть II..pdf
14/06/2019
Государственные авиационные правила. Эксплуатация воздушных судов гражданской авиации Туркменистана. Часть I..pdf
14/06/2019
Государственные авиационные правила. Эксплуатация воздушных судов гражданской авиации Туркменистана. Часть III..pdf
14/06/2019
ПРОЦЕДУРА ИНФОРМИРОВАНИЯ РАЗРАБОТЧИКА О НЕИСПРАВНОСТЯХ, ОТКАЗАХ И ДЕФЕКТАХ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА.pdf
14/06/2019
Программа по надзору за программой контроля уровня надежности.pdf
14/06/2019
ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ДИРЕКТИВ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ.pdf
14/06/2019
Руководство по использованию деталей, снятых с выведенных из эксплуатации воздушных судов и утилизации невосстанавливаемых компонентов.pdf
14/06/2019
Руководство RVSM.pdf
14/06/2019
Руководство PBN.pdf
14/06/2019
Руководство САТ II_III.pdf
14/06/2019
Руководство по одобрению программ ТО ВС.pdf
14/06/2019
Руководство (EDTO).pdf
14/06/2019
ГАП лётная годность ВС. часть 1 pdf.pdf
14/06/2019
Руководство по поддержанию ЛГ ВС ГАТ Издание 3.pdf
14/06/2019
Руководство инженер-инспектора ОЛГ-2019.pdf
14/06/2019
ГАП-ЧАСТЬ М.pdf
14/06/2019
ГАП-ЧАСТЬ 145.pdf
14/06/2019
ГАПГАТ ЛГВС новый.pdf
14/06/2019
Авиационный шум 1-njy tom.pdf
14/06/2019
ЭМИСИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2-nji tom.pdf
14/06/2019
ЭМИСИЯ CO2 САМОЛЕТОВ 3-nji tom.pdf
14/06/2019
CORSIA 4-nji tom.pdf
14/06/2019
Руководство РАС-2019.pdf
14/06/2019
Правила РАС.pdf
8/06/2019
ГАПТ 1-002-007.pdf
8/06/2019
Руководство Часть 1.pdf
8/06/2019
Руководство по выдаче свидетельств АП Часть 2.pdf
8/06/2019
ВКК ГА 060619 - 12.25-005-031.pdf
8/06/2019
Апелляционная комиссия-005-017.pdf
8/06/2019
Требования к экзаменаторрам-004-019.pdf
8/06/2019
Положение о медицине 2019-003-049.pdf
8/06/2019
Инструкция по процедурам оформления.pdf

Web saýtlar

Türkmenistanyň ýokary kazyýeti
Türkmenistanyň içeri işler ministrligi
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty