Gumly gelin

„Gumly  gelin“  atly sahna oýnunyň  esasy  many-mazmun  özeni  ruhy  gymmatlyklara  gadyr  goýmak  ündewinden,  ruhubelentlikden  ybarat.  Eseriň  žanr  aýratynlygynyň  şahyrana  şagalaň  diýlip  kesgitlenmegi-de  onuň  beýan  ediş  usulynyň  özboluşlylygyny,  gülkiniň  hem  lirikanyň  utgaşmasyndan  dörän  özboluşly  edebi-çeper  usuly  häsiýetleriň  hem  wakalaryň  täzeçe  şöhlelenşini  alamatlandyrýar.  Eseriň  gahrymanlarynyň  durmuşda  aýry-aýry  sebäplere  görä  ýeke  galmagy - simwoliki  şertlilikdir.  Şu  şertlilik  arkaly  ynsany  diňe  birek-birege  bolan  ynamyň,  söýginiň  hem  sarpanyň  birleşdirýändigi,  döwürdeşlermiziň  ruhubelentliginiň  düýp  özeniniňem  şundadygy  nygtalýar.  Adam  kosmos  belentliklerine,  maddy  baýlygyň  ýokary  derejesine  ýetse-de,  onuň  esasy  baýlygy  ýüregi,  kalby.  Birek-birege  bolan  söýgüden,  ynamdan  ybarat  kalby.  Dünýäniň  hem  ynsanýetiň  baş  baýlygy  şundan  ybarat.  Milli  hem  medeni,  ruhy  gymmatlyklarymyza,  ýerimize-ýurdymyza,  häzirki  döwürde  durmuşa  geçirýän  beýik  işlerimize,  çölümize,  sähramyza,  ynsan  gatnaşyklaryna,  duýgy-düşünjesine  sarpa  goýmagy  ündeýänligi  bilen  hem  sahna oýnunyň terbiýeleýjilik  ähmiýeti  ünsi  özüne  çekýär.  Şahyranalyk,  şatlyk,  ruhubelentlik,  söýgi,  ynam  eseriň  içinden  eriş  argaç  bolup  geçýär.

Şeýle hem