Russiýa Federasiýasyna gelýän ýolagçylar, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň çäginden üstaşar geçmek üçin çäklendirmeler.

COVID-19 ýaýramagynyň öňüni almaga gönükdirilen talaplary we teklipleri berjaý etmegiň zerurdygyny ýolagçylara habar berýär.

Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar, Russiýa Federasiýasynyň howa menzillerine halkara gatnawlarynda uçýan, şol sanda Russiýa Federasiýasynyň howa menzillerinden üstaşar geçýän ýolagçylary hem barlamak üçin negatiw COVID-19 synag netijesi bilen rus ýa-da iňlis dilinde lukmançylyk resminamasyny (şahadatnamasyny) bermeli, uçuşa münmek we uçmak COVID-19 PSR synag usuly bilen Russiýa Federasiýasynyň çägine gelmezden ozal üç senenama gününden  (gelen gününi hem goşmak bilen) hasaplanýar.

0 ýaşdan çagalar we bäbekler.

Üns beriň!

Günorta Afrikada ýüze çykarylan we SARS- COV-2 (B.1.1.529) täze ştammynyň tapylmagy bilen baglanşykly Russiýada täze koronawirus ýokançlygynyň importynyň we ýaýramagynyň öňüni almak üçin meseleler kabul edildi.
2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda 00:00-dan başlap, Günorta Afrika Respublikasynyň, Bostwana Respublikasynyň, Namotiýa Respublikasynyň, Lesota Patşalygynyň çäginde ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň Russiýa Federasiýasynyň çägine girişi. Zimbabwe,

Mozambik Respublikasy, Madagaskar Respublikasy, Eswatini Patşalygy, Tanzaniýa Birleşen Respublikasynyň çäklerinden, Gonkongyň ýörite dolandyryş sebiti we daşary ýurt raýatlary soňky 10 güniň içinde bu sebitlerde galýarlar.Botswana Respublikasyndan, Günorta Afrika Respublikasyndan, Lesoto Patşalygyndan, Namibiýa Respublikasyndan, Zimbabwe Respublikasyndan, Mozambik Respublikasyndan, Madagaskar Respublikasyndan gelen Russiýa Federasiýasynyň raýatlarynyň täze koranowirus ýokaşmagynyň öňüni almak üçin gyssagly synag gurnady. Eswatini Patşalygy, Tanzaniýa Birleşen Respublikasy, Gonkongyň ýörite dolandyryş sebiti, Hytaý Halk Respublikasy, Ysraýyl Döwleti, Beýik Britaniýa we Demirgazyk Irlandiýa, Beýik Britaniýa we Hytaý Halk Respublikasy, Ysraýyl Döwleti daşary ýurt raýatlary, Beýik Britaniýa we Demirgazyk Irlandiýa.
 

Şeýle hem