05.06.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

Daşary ýurt raýatlarynyň hökümetara şertnamalarynyň şertlerine laýyklykda girmegine rugsat berilýär.

Daşary ýurtlular baradaky kanuna we halkara goragyna laýyklykda Türkiýe Respublikasyna  gireňizde pasportyň ygtybarlylygy baradaly talaplary Türkiýe Respublikasynyň  Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda tapyp bilersiňiz.

Türkiýe Respublikasyna gelýän ähli ýolagçylar, 12 ýaşa çenli çagalardan başga, negatiw COVID-19 synag netijesini 72 sagatdan (RT-PSR) ýa-da Turkiýa girmezden 48 sagatdan (Antigen) bolmaly däldir.

Aşakdaky kategoriýalar COVID-19 üçin negatiw synag bermekden boşadyldy:

•    Iki komponentli sanjym (şol sanda rus sanjymlaryny goşmak bilen) ýa-da Jonson-Jonsonyň COVID-19 garşysyna sanjym üçin standart döwlet sanjymyny berenler, Türkiýe Respublikasyna  gelmezinden azyndan 14 gün öň tamamlanan.
•    COVID-19-dan dikeliş şahadatnamasyny berenler, eger Türkiýe Respublikasyna  gelmezinden ozal hassalyk pursatyndan 6 aýdan köp bolmadyk bolsa.
•    Üstaşar maksatly Türkiýe Respublikasy  üsti bilen gitmek.
•    Bu kadadan çykmalar ýurtlardan: Owganystan, Bangladeş, Braziliýa, Günorta Afrika, Hindistan, Nepal, Päkistan, Şri-Lanka, Müsür, Eýran, Singapur, Angliýa gidýän ýolagçylara degişli däldir.

Mundan başga-da, Türkiýe Respublikasyna girýän ähli ýolagçylar ugramazdan 72 sagat öň web sahypasynda ýörite blankany doldurmalydyrlar. Doldurulan maglumatlara esaslanyp, barlag nokatlarynda çap edilen ýa-da elektron görnüşinde görkezmeli aýratyn

HES kody awtomatiki usulynda dörediler.