07.02.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

Wiza talaplaryny web sahypasynda tapyp bileriňiz. 2021-nji ýylyň 1-nji noýabryndan bäri Taýland häkimýetleri syýahatçylaryň ýurda girmegi üçin üç wariant döretdi.

1.    63 ýurtdan sanjym edilen raýatlar gelenden soň hökmany karantindan boşadylýar, ýöne akkreditlenen SHA+*ýa-daAQ** myhmanhanasynda bir gije bron etmeli we gelen güni geçirilen COVID-19 synagynyň netijesine garaşmaly. Netije negatiw bolsa, raýatlar Taýlanda meýilleşdirilen islendik ýerlerine baryp bilerler, Waksinasiýa edilmedik çagalara (12 ýaşa çenli) diňe doly sanjym edilen ene-atanyň ýa-da hossarynyň ýanynda rugsat berilýär.

2.    Sanawa girmedik 63 ýurtdan sanjym edilen raýatlar (şol sanda Sputnik V sanjymyny) SANDBOX programmasy boýunça Bangkok (BKK) we Phuket (HKT) halkara howa menzillerinde akkreditlenen SHA + myhmanhanasynda ýerleşip biler. 7 günüň dowamynda, COVID-19 üçin iki hökmany synagdan geçmeli. 18 ýaşdan kiçi sanjym edilmedik çagalara diňe sanjym edilen ene-atanyň ýa-da hossarynyň ýanynda rugsat berilýär.18 ýaşdan uly bolan raýatlarda bolmaly. Dikeldilmegini tassyklanan şahadatnama we ugramazdan azyndan 14 gün öň azyndan bir dozaly sanjym almaly. Bangkokdan (BKK) Koh Samui (USM) gidýän ýolagçylar üçin diňe dört sanly belgili Bangkok howa ýollarynyň (PG) uçuşlaryny ulanyp biler. SANDBOX programmasy boýunça Phuket (HKT) syýahat edýän ýolagçylar üçin diňe daşary ýurtdan göni uçuşda ýa-da Bangkokda akkreditlenen SHA + myhmanhanasynda karantin geçenden soň girip biler.

3.    Waksinasiýa edilmedik raýatlar, giriş gününden başlap 10 günüň dowamynda AQ akkreditlenen myhmanhanasynda karantin edilmeli, şol döwürde iki sany hökmany COVID-19 synagyndan geçmeli.

•    SHA + (Howpsuzlyk we Saglyk dolandyryşy)

•    AQ (alternatiw karantin)

Bangkoga (BKK) we Phuket (HKT) girýän ähli ýolagçylaryň aşakdaky resminamalary bolmaly.

•    Taýland ilçihanasy tarapyndan çap edilen görnüşde zerur resminamalary bellige alýan we ýükleýän resminama, çap edilen görnüşinde giriş kepilnamasy (2012). Häzirki COE çykaryjy saýty täze hasaba alyşlar üçin ýapylar, ýöne açyk anketasy bolan syýahatçylara 11.07.2021-nji ýyla çenli COE-ni doldurmaga we ýüklemäge mümkinçilik berer. 2011-nji ýylyň 11-nji ýanwaryna çenli çykarylan COE-ler Taýlanda girmek üçin güýje girýär.

•    COVID-19  (PSR) negatiw lukmançylyk şahadatnamasy, gitmezinden 72 sagat öň berilmedi (AQ meýilnamasy boýunça syýahat edýän Taýland raýatlary üçin hökmany däl). Şahadatnama iňlis dilinde ýa-da notarius tarapyndan iňlis diline terjime edilen bolmaly.

•    Taýlandda bolmagyňyzyň dawamynda ähli lukmançylyk çykdaýjylaryny , şol sanda COVID-19 öwezini dolmak üçin azyndan 50.000 ABŞ dollary (Taýland raýatlary üçin hökmany däl) lukmançylyk ätiýaçlandyryşy. Taýlandda ýaşaýan we işleýän daşary ýurtlular alternatiw resminama hökmünde hakyky sosial üpjünçilik kartasyny ýa-da iş berijisinden tassyklanan haty berip bilerler.

•    Akkreditlenen karantin myhmanhanalarynyň birinde ýerleşmek üçin tölegiň subutnamasy.

•    Bütin dünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) ýa-da Taýlandyň Saglygy goraýyş ministrligi (Sputnik V sanjymyny goşmak bilen) tarapyndan tassyklanan derman bilen sanjym şahadatnamasyny, öndürijiniň maslamat berýän dozasy Taýlanda gitmezinden azyndan 14 gün öň berilýär.

Sanjym edilen raýatlar üçin:

Bangkok howa menzilinden (VKK) üstaşar zolakdan çykman daşary ýurt raýatlary üçin aşakdakylar bolmaly.

•    Iň soňky barmaly ýere girmek üçin ýekeje bilet we ygtybarly resminamalar (ýolagçy we goş-golamlar uçuşuň soňky nokadyna çenli barlamalydyr). Uçuşlaryň arasyndaky üstaşar meýdançasynda bolmak 24 sagatdan köp bolmaly däldir.

•    COVID-19 -y goşmak bilen ähli lukmançylyk çykdaýjylaryny ýapýan azyndan 50.000 ABŞ dollaryndan medisina ätiýaçlandyryşy.;

•    Iňlis dilinde negatiw COVID-19  (PSR) synagy bolan lukmançylyk şahadatnamasy, uçuşdan 72 sagat öň ýa-da BSGG ýa-da Taýland Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan tassyklanan derman bilen sanjym şahadatnamasy (Sputnik V sanjymy goşmak bilen) Taýlanda gitmezinden azyndan 14 gün öň öndürijiniň maslahat berýän dozasynyň girizilmegi bilen. Has giňişleýin maglumat Moskwadaky Korollyk Taýland ilçihanasynyň web sahypasynda elýeterlidir.