Gazagystan Respublikasyna uçuşlar:

Gazagystan Respublikasynyň çägine daşary ýurtlaryň halkara howa menzillerinde, daşary ýurtlularyň raýatlarynyň arasynda göni (yzygiderli, tertipsiz, terlipli uçuşlar) howa aragatnaşygynyň hökümetiniň karary bilen gaýtadan dikeldilmegine rugsat berilýär.

Gazagystan Respublikasynyň halkara şertnamalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, wiza talaplaryna laýyklykda Gazagystan Respublikasy hökümetiniň kararyna laýyklykda, 31.12.2021-nji ýyla çenli aşakdaky ýurtlaryň raýatlarynyň wizalary togtadyldy:

Awstraliýa, ABŞ, Awstriýa, Bahreýn, Belgiýa, Bolgariýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Watikan, Wýetnam, Germaniýa, Gresiýa, Daniýa, Täze Zelandiýa, Ýaponiýa, Ysraýyl, Irlandiýa, Islandiýa, Ispaniýa, Indoneziýa, Italiýa, Kanada, Katar, Kipr, Kolumbiýa, Koreýa, Kuweýt, Latwiýa, Litwa, Lihtenşteýn, Lýuksemburg, Wengriýa, Malaýziýa, Malta, Meksika, Monako, Gollandiýa, Norwegiýa, Oman, Polşa, Portugaliýa, Ruminýa, Saud Arabystan, Singapur, Slowakiýa, Sloweniýa, Taýland, Türkiýe, Angliýa, Flippinler, Finlýandiýa, Fransiýa, Horwatiýa, Çehiýa, Çili, Şweýsariýa, Şwesiýa we Estoniýa.

Gidip barýan ýolagçylaryň hemmesi, Gazgystanyň döwlet serhedinden geçen wagty 3 günden köp bolmadyk COVID-19 üçin negatiw PSR synagy bilen şahadatnama (salgylanama) tabşyrylmalydyr. 

Kadadan çykmalar: ýoldaşlarynyň şahadatnamasy bolan 5 ýaşa çenli çagalar; Gazagystan hökümet wekilýetleri, Awiakompaniýalar, Gazagystan Respublikasynyň raýatlary we Gazagystan Respublikasynyň çäginde ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolan raýatlar resminamalaýyn subutnamalar berenden soň Gazagystan Respublikasynda COVID-19 sanjymyny doly alan adamlar.

•    2021-nji ýylyň 19-njy noýabryna çenli 22 ýurt: Ermenistan, Beýik Britaniýa, Belarus, Jorjiýa, Germaniýa, Türkiýe, Täjigistan, Günorta Koreýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Ukraina, Gollandiýa, Özbekistan, Gyrgyzystan, Müsür, Polşa, Wengirýa, Maldiwler, Katar, Azerbeýjan, Şri-Lanka, Taýland, Russiýa Federasiýasy bilen halkara gatnawlar täzeden başlandy. 

Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk raýatlar Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji belgili buýrugynyň 2-nji maddasynyň düzgünlerine tabyn bolup, Russiýa Federasiýasynyň çägine Gazagystanyň çäginden howa gözegçilik nokatlary arkaly girýärler. Russiýa Federasiýasynyň döwlet serhedi “COVID-19 bolmazdan syýahat” ykjam programmasynda täze koranawirus ýokanjynyň barlagy üçin materialy laboratoriýa barlagynyň negatiw netijesi hökmünde görkezmeli. Russiýa

Federasiýasynyň çägine gelmezden üç senenama gününden öň saýlanmady, negatiw netijäniň görkezilmegi sebäpli üstaşar ýa-da  gysga duralga bilen üçünji ýurtlardan Russiýa Federasiýasyna girýän raýatlardan başga COVID-19 üçünji bir ştatyň çäginde, polimeraza zynjyr reaksiýa usuly bilen, Russiýa Federasiýasyna  gelmezden üç senenama gününden öň saýlanmadyk materiallary, biletleri we uçuş pasportlaryny laborotoriýa gözleginden geçirmek tutuş Russiýa Federasiýasyna barýan ýol boýunça. Gazagystan Respublikasynyň baş sanitariýa lukmanynyň Nur-Soltan we Almaty howa menzillerinde çykaran kararyna laýyklykda, COVID-19  garşy göreşmek goşmaça çäreleri görmek üçin ýolagçylar ASHYQ arzasy arkaly kabul edildi.

Esasy ýolagçy terminal binasynyň girelgesindäki ähli ýolagçylar öz ýagdaýlaryny programma arkaly görkezmeli gök/ýaşyl çäklendirmeler ýok, sary/gyzyl çäkli. Terminalyň giriş prosesinda gijä galmazlyk üçin ähli ýolagçylara arzany öňünden göçürip almak we ýagdaýyny barlamak, şeýle hem uçuşdan azyndan 4 sagat öň howa menziline gelmek maslahat berilýär.
 

Şeýle hem