Germaniýa Federatiw döwletine uçuşlar:

Germaniýa gelýän ähli ýolagçylar üçin üstaşar maksatly syýahat edýänlerden başga aşakdaky hökmany amallar göz öňünde tutulýar.

1.    Germaniýa girmegiň elektron görnüşinde hasaba alynmagy:

•    Ýolagçylar portalda onlaýyn anketany doldurmaly. Anketany üstünlikli doldurandan soň, ýolagçy “Digitale Einereiseanmeldung” ýazmaça tassyklamany alýar, bu howa menzilinde uçuş barlanylanda görkezilmelidir.

•    Tehniki sebäplere görä ýa-da ykjam enjamyň ýoklugy sebäpli elektroniki barlag prosedurasy mümkin bolmasa, giriş wagtynda berilmeli “Ersatzmitteilung” (Alternative Application) kagyz görnüşini doldurmaga rugsat berilýär. Howa menzilinde uçuş üçin . Forma girizen şahsy maglumatlaryňyz, Germaniýanyň niýetlenen howa menzilinde pasport gözegçiliginden geçende gönüden-göni Germaniýanyň Federal polisiýasy tarapyndan barlanylýar.

2.    Germaniýanyň Saglyk ministrliginiň talaplaryna laýyklykda gidýän howa menzilinde barlag wagtynda we Germaniýanyň barjak howa menzilinde pasport gözegçiliginden geçen lukmançylyk we beýleki resminamalaryň aşakdaky sanawuny görkezmek:

“Düzgünler Coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly Germaniýa girmek”(Federal hökümetiniň 2021-nji ýylyň 12-nji maýyndaky karary):

•    Antigen synagy 48 sagatdan gijä galman ýa-da Germaniýanyň niýetlenen howa menzilinde (nemes, iňlis, italýan, fransuz ýa-da ispan dillerinde) serhetden geçýän pursatdan 72 sagat öň PSR synag ýa-da sanly görnüş;

•    ORA-da öňki Koronawirus keseliniň (nemes, iňlis, italýan, fransuz ýa-da ispan dillerinde) azyndan 28 gün we Germaniýa girmezden 6 aý köp bolmaly däl şahadatnamasy;

•    ORA-da EUB ýurtlarynda tassyklanan COVID-19 sanjymynyň şahadatnamasy, Germaniýa girmezden azyndan 14 gün öňünden (baglanyşyk barada has giňişleýin maglumat). 

Kadadan çykma: ýolagçylar (çagalar) 12 ýaşa çenli.

EUB tarapyndan tassyklanan sanjymlaryň sanawy web sahypasynda (Paul Ehrlich Institut) bar.

Resminamalar kagyz ýa-da sanly ulgam görnüşünde bolmaly. Resminamalaryň suratlary kabul edilmeýär.

Germaniýa girmek baradaky talaplary ýerine ýetirilmese, awiakompaniýanyň gatnawdan ýüz öwürmäne hukugy bar.

3.    Germaniýa keselçilik ýerlerden, Germaniýa gelýän ähli ýolagçylar. Russiýa Federasiýasyndan, Germaniýa Federal hökümetiniň 05.12.2021ý seneli buýrugy bilen göz öňünde tutulan möhletlerde (öz-özüňi zyýansyzlandyryş etmek) karantini geçmeli (2021-nji ýylyň 12-nji maýyndaky Federal hökümet karary).

Şeýle hem