31.03.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

Daşary ýurt raýatlaryna wiza düzgünleriniň şertleri bilen Angilýa girmäge rugsat berilýär.

Jemgyýetçilik saglygymeseleleri we Angilýa girmek üçin talaplar barada anyk maglumat.

Angilýa gidýän ýolagçylar, ýurda gelmezinden 48 sagat öň web sahypasyndaky onlaýn ýolagçy kesgitleýji formasyny doldurmalydyrlar. Anketany üstünlikli dolduranyňyzdan soň, uçuş wagtynda giriş wagtynda görkezilmeli @mail. salgysyna QR kody görnüşündäki tassyklama iberilýär. Angilýanyň howa menzillerinden üstaşar geçip, üçünji ýurtlara (СTA-dan başlap) syýahat edýän bolsaňyz we üstaşar geçýän wagtynda ýolagçylaryň zyýansyzlandyryjy araçägi üpjün edýän bolsaňyz, PLF-iň doldurulmagy zerur bolmaz.

Üstiaşar Angiliýa serhedinden geçmegi göz öňünde tutulsa, PLF doldurmak hökmanydyr.

Angiliýa gelýän ähli ýolagçylar, şol sanda Angilýanyň ähli raýatlary we ýaşaýjylary, hem-de üstaşar maksatly Londondan syýahat edýänler, Angilýada tassyklanan sanjymlar bilen doly sanjym edilen käbir raýatlardan we ýolagçylardan başga, çap edilen ýa-da elektroniki negatiw lukmaçylyk resminamasy bolmalydyr. COVID-19 (RT-PSR, RT-LAMP ýa-da Antigen) gidiş senesinden üç gün öňünden amala aşyrylýar. Şahadatnama ýolagçy hakynda şahsy maglumatlar bilen iňlis, fransuz ýa-da ispan dillerinde bolmaly (terjimeler kabul edilmeýär). Şahadatnamanyň kabul ediş möhletini biomaterialdan nusga alnan gününden hasaplanýar. Uçuşuň gijä galmagy bilen baglanşykly obýektiw sebäplere görä şahadatnamanyň möhletiniň gutaran halatynda synag netijesi dogry diýlip hasap edilýär. 18 ýaşa ýetmedik ýolagçylar üçin ugramazdan ozal-da, gelenden soň hem synag etmek barada aýratyn düzgünleri bar. 11.22.20221.-den başlap, 4 ýaşa çenli çagalara PDT gerek däl we 2-nji gün gelmek synagyny bron etmeli, PDT 5 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky çagalar üçin hem talap edilmeýar, ýöne synag 2-nji günde gelende bellige alynmalydyr. Bu düzgünler barada has giňişleýin maglumat üçin Angilýanyň hökümet web sahypasyna giriň.

COVID-19  üçin negatiw synag geçirmezden ýurda gelýän ýolagçylar 500 funt sterling jerime görnüşinde adminstratiw jogapkäçilige çekilip biliner. PLF doldurylanda ýolagçy sanjym edilen ýolagçynyň kriteriýalaryna laýyk gelýändigi bellenilse, ýolagçy dogry maglumat bilen PLF-ni täzeden doldurmaly bolar.

COVID-19  üçin otrisatel synag netijesi we PLF görnüşiniň doldurulandygyny tassyklamak PLF-ni nädogry doldurmak, daşaýjynyň uçara münen ýolagçysyndan ýüz öwürmäne hukugy bar.

Angilýanyň hökümeti tarapyndan “Gyzyl” we “Dynç” ýurtlara bölünýär.

Dünýäniň beýleki ýerlerinden gelenler, Angilýada tassyklanan sanjymlar bilen COVID-19  doly sanjym edilen ýolagçylar, ugramazdan ozal COVID-19 synagyny geçirmeli däldirler we Angilýa gelensoň öz-özüni zyýansyzlandyrmaly däldirler. Diňe 2-nji gün gelenden soň bron etmeli we bir synagdan geçmeli.

*  Häzirki wagtda Angilýada ykrar edilen sanjymlar: Moderna (Moderna Takeda), Pfizer BioNTeсh, AstraZeneca, (AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria), Janssen (Johnson & Johnson) we 22.11.201-den Sinowak-Corona Vac; Sinofarm Pekin; Kowaksin.

Angilýanyň häkimýetleri häzirki wagtda Angilýada, EUB ýurtlarynda, ABŞ-da we beýleki ýurtlarda sanjym şahadatnamalaryny ykrar edýärler.