31.03.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

Daşary ýurt raýatlaryň Belarus Respublikasyna girmegine hökümetara şertnamalarynyň şertlerine laýyklykda rugsat berilýär.

Belarus Respublikasyna gelýän daşary ýurt raýatlary aşakdaky resminamalardan birini görkezmeli:

•    Lukmançylyk resminamasynyň asyl ýa-da göçürmesi (Belarus, Russiýa ýa-da Iňlis dilinde) kagyz ýa-da elektron görnüşinde, PSR usuly bilen geçirilen  COVID-19 synagynyň negatiw netijesi bilen senä girmezden 4 gün öň PSR-iň ilkinji güni hasaplanýan, tamamlanmagynyň. EAEU ýurtlaryň çäginden Belarussiýa Respublikasyna girýän EAEU agza ýurtlaryň (Ermenistan, Gazagystan, Russiýa Respublikasy) raýatlary sanly ulgam QR kody görnüşünde COVID-19 üçin negatiw barlag synagyny görkezmeli.   “COVID-19 bolmazdan syýahat”.

•    COVID-19 sanjym şahadatnamasynyň asyl ýada kagyz nusgasy, sanjymyň gutaran senesini, familýasyny, adyny, atasynyň adyny (bar bolsa) görkezýän serhet geçelgesinden azyndan 1 aý we 12 aýdan köp bolmaly däldir, elbetde Rus, Belarus, Iňlis dilinde.

Kadadan çykmalar: 6 ýaşa çenli çagalar, Belarus Respublikasynda hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşamaga rugsatnamasy bar bolan raýatlar, Belarussiýa Respublikasynyň çäginden 24 sagadyň dowamynda geçýän raýatlar şeýle hem käbir kategoriýalara laýyklykdaky raýatlar, Belarussiýa Respublikasynyň Ministrler geňeşiniň karary.

Lukmançylyk resminamasynyň ýok daşary ýurt raýatlary Belarussiýa Respublikasyna girmegini ret etmek üçin esas bolup durýar.

Russiýa Federasiýasyndan gelýän ýolagçylar öz-özüni izolýasiýa etmek üçin iberilýär.