28.11.2022 ý. Aşgabat:
tk ru en

Aşgabat halkara howa menzili «Türkmenistan» awiakompaniýa» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda Halkara raýat awiasiýa guramasynyň (ICAO) ülňülerine we maslahat beriş tejribesine we Ýewropa Bileleşiginiň awiasiýa howpsuzlygynyň talaplaryna laýyklykda ACC3 şahadatnamasynyň möhletini uzaltdy.

ACC3 şahadatnama (üçünji ýurduň howa menzilinden Bileleşige ýerine ýetirilýän uçuşyň ýük ýa-da poçta awiadaşaýjysy) Düzgünnama (ÝB) 2015/1998 laýyklykda Ýewropa Bileleşigine (ÝB) ýa-da Islandiýa, Norwegiýa we Şweýsariýa howadaşamalary amala aşyrmak üçin hökmany şert bolup durýar we talap edilýär.

ACC3 şahadatnamasy, ÝB ýa-da ÝEZ howa menzillerinde ýük düşürmek, ýük ýa-da poçta gatnakmak üçin, üstaşyr geçirmek üçin ýerine ýetirilýän ähli uçuşlar üçin zerurdyr. Ýewropa Bileleşigine, Islandiýa, Norwegiýa we Şweýsariýa agza ýurtlaryň degişli  ygtyýarlylary belli bir howa gatnawçylarynyň ACC3 hökmünde kesgitlenmegine jogapkärdir. Şahadatnama, howa gatnawçysynyň howpsuzlyk maksatnamasyna we bu barlag gözegçilik sanawynda görkezilen maksatlara laýyklykda ýerine ýetirilişini ýerinde barlamaga esaslanýar.

Gözegçilik sanawy - bu ACC3 jogapkärçiligi ýa-da ACC3 şahadatnamasy üçin ýüz tutýan howa gatnawçysynyň jogapkärçiligi astynda ÝB ýa-da ÝEG bilen baglanyşykly howa ýüklerine ulanylýan howpsuzlyk derejesini bahalandyrmak üçin Awiasiýa Howpsuzlyk Barlagçysy tarapyndan ulanyljak serişde bolup durýar.