26.09.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

“Türkmenistan” açyk paýdarlar jemgyýeti bilen “Sky KG Airlines” çäklendirilen jogapkärçilikli kompaniýasynyň arasynda 23.11. 2021 ýylda baglaşylan № 02/21 şertnama esasynda, Aşgabat, Daşoguz, Türkmenbaşy Türkmenabat we Mary halkara howa menzilleriniň ýerüsti radio-tehniki uçuş goldaw enjamlarynyň, awiasiýa telekommunikasiýalarynyň we yşyklandyryş ulgamlarynyň uçuş barlaglary ýerine ýetirildi.

Ýerüsti radio-tehniki uçuş goldawynyň we yşyklandyryş enjamlarynyň uçuş barlaglary, ICAO agza ýurtlarda howa hereketiniň howpsuzlygynyň talaplary laýyklykda howa nawigasiýa goldawy üçin zerur şert bolup durýar.

ILS azimut aralygyndaky radio maýaklary VOR / DME gonmak üçin uçar gurallarynyň radio maýak ulgamlarynyň we SSO yşyklandyryş enjamlarynyň, ICAO kategoriýasyna laýyklykda we "Türkmenistanyň howa meýdançalarynyň işleýşine laýyklyk standartlarynyň" talaplaryna gabat gelýändigini tassyklaýan, uçuş barlaglary parametrlerine we aýratynlyklaryna gözegçilik etmek we bahalandyrmak maksady bilen geçirilýär.

“Sky KG Airlines” awiakompaniýasy, radio nawigasiýa gurallarynyň uçuş barlaglaryny we raýat awiasiýa howa meýdançalarynyň gonmagyny ýöriteleşdirýär. Gyrgyzystanda, GDA ýurtlarynda we uzak ýurtlarda howa gatnawy hyzmatlary. Uçuş barlaglary Doc 8071 ICAO we Halkara raýat awiasiýasy “Awiasiýa telekommunikasiýasy” baradaky Çikago konwensiýasynyň 10-njy goşundysyna laýyklykda geçirilýär.

Bu meseläni ýerine ýetirmek üçin awiakompaniýanyň uçar flotunda iki sany uçar bar - “Diamond DA-42” uçaryna esaslanýan laboratoriýalar, Amerikanyň “Airfield Technology” kompaniýasy tarapyndan öndürilen FIS AT-940 awtomatlaşdyrylan sanly uçuş synag toplumynyň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan