26.09.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

Türkmenistanyň milli daşaýjysy - «Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti - «Turkmenistan Airlines» - Aşgabat - Jidda - Aşgabat ugry boýunça gatnawlary 2020-nji ýylyň fewralyndan amala aşyryljak gatnawlary 2020-nji ýylyň aprelinde ýerine ýetirip başlaýar, ýolagçy gatnawlary «Boeing - 777-200 LR» kysymly howa gämisinde ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar. Goşmaça maglumatlar üçin, www.turkmenistanairlines.tm. elektron salgysy boýunça we 39-17-17 telefon belgisine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.