«Gündogdy» hususy kärhanasy Jebelde (Balkan welaýaty) Halkara howa menziliniň gurluşygyna başlady.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bu telekeçilik düzüminiň gurýan üçünji aeroport toplumydyr. 

Potratçy gurama Türkmenbadayň halkara howa menziliniň gurluşygyna gatnaşdy, Kerki şäherindäki halkara howa menziliniň toplumyny hem hususy kärhanasy gurdy. 

Balkan welaýatyndaky guruljak täze halkara howa menzili «2012-2030-njy ýyllar üçin Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň milli maksatnamasynyň» çäklerinde gurulýan bäşinji infrastruktura obýekti bolar. 

Jebel halkara howa menziliniň meýdany 275 gektara barabar bolup, onuň düzümine ýolagçy we ýük terminallary, dispetçer punkty, halas ediş we ýangyna garşy göreş gulluklarynyň binalary, 3200 metr uçuş-gonuş zolagy we 6 uçara hem-de 4 dikuçara niýetlenen duralga gurlar, golaýyndaky ýerler abadanlaşdyrlar. 

Şunuň bilen, Balkan welaýatynyň täze guruljak halkara howa menzili agramy çäklendirilmedik we ýokary derejeli howa gämileri kabul edip biler, bu bolsa täze awiakompaniýalary çekmäge we ýük tarifleri bilen işlemäge mümkinçilik berer. 

Jebeldäki täze halkara howa menzili senagat taýdan ösen Balkan welaýatynyň üstünden geçýän sebit we sebitara ulag ýollarynyň wajyp bölegi hökmünde ähmiýet berip, toplumyň howa gämileriniň ähli görnüşini kabul etmäge mümkinçilik berýän ýerüsti enjamlar bilen üpjün ediler.

Jebel halkara howa menziliniň toplumyny 2024-nji ýylda ulanmaga bermegi göz öňünde tutýar.

Şeýle hem