“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi halkara bäsleşik yglan edýär

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi aşakdaky lotlar boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Lot No.1 - Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň awtoulag hojalygy we konweýer ulgamy üçin serişdeler

Lot No.2 - Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň halas ediş gullugy we ýangyn howpsuzlygy bölümi üçin serişdeler

Lot No.3 - Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň ýagtylandyryş ulgamy we gurluşyk-abatlaýyş gullugy üçin serişdeler

Lot No.4 - Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň takelaž enjamlary üçin serişdeler

Basleşige gatnaşmak üçin:

 

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar 2024-nji ýylyň 6-njy iýunyna ýerli wagt bilen 16.00 kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri 2024-nji ýylyň 8-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Bäsleşige degişli resminamalar, bukjanyň ýokarky burçunda taslamanyň ady ýazylan ýapyk bukjada bolmaly we aşakdaky salga iberilmeli.

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi arza berijiniň bäsleşige gatnaşmak üçin taýýarlan resminamalaryna çykaran çykdajylary üçin jogapkärçilik çekmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 (243) 6-07-82

+993 (243) 4-95-51

+993 65 54-44-51

Faks:

(+993243) 6-07-46

(+993243) 6-07-44

 Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Şagadam köçesiniň 8-nji “А” jaýy

Çeşme : Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentli

Şeýle hem