Türkmenistanyň raýat awiasiýasy döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň düzümleriniň döwrebaplaşdyrylmagy we iň täze enjamlar bilen üpjün edilmegi ulag ulgamynda tapgyrlaýyn durmuşa geçirilýän giň gerimli maksatnamalaryň aýrylmaz bölegidir. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýik başlangyçlaryny üstünlikli dowam etdirýän Prezident Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, onuň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar. «Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli  Milli maksatnamasy» bu ulgamda innowasion tehnologiýalary, öňdebaryjy inženerçilik-tehniki pikirleri we dünýäniň iň gowy tejribesini peýdalanmaga gönükdirilendir. Ýakynda hem Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň üsti nobatdaky täze «Boeing» uçary bilen ýetirildi. Aşgabadyň Halkara howa menziline gelip gonan «Boeing 777-300 ER» kysymly täze ýolagçy uçary, Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, ABŞ-nyň dünýä meşhur «Boeing» kompaniýasy bilen baglaşylan şertnama esasynda ýurduň satyn alýan şeýle kysymly häzirki zaman iki uçarynyň birinjisidir.

Bu uçarlar ýokary tygşytlylygy, rahatlygy bilen tapawutlanýarlar we 368 ýolagçyny gatnatmaga ukyplydyrlar. Olaryň gonmasyz uçuş uzaklygy 11 müň 390 kilometre ýetýär, uçuş tizligi bolsa sagatda 905 kilometre deňdir. Uçarlaryň enjamlaşdyrylyşynda iň öňdebaryjy tehnologiýalar hem-de işläp taýýarlamalar peýdalanylandyr.

Täze uçarda eneler üçin orunlar we bäbekler üçin sallançaklar hem ýerleşdirilipdir. Olaryň rahatlygy üçin ähli zerur serişdeler, çaga esbaplary we beýlekiler göz öňünde tutulypdyr.

Täze howa gämileriniň tehniki häsiýetnamalary Türkmenistandan Aziýanyň we Ýewropanyň islendik nokadyna gonmasyz uçuşlary amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň hemmetaraplaýyn goldawlary netijesinde, Aşgabatda we ýurduň welaýatlarynda häzirki zaman  tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrebap howa menzilleri gurlup ulanmaga berilýär, dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň soňky nesil awiatehnikalarynyň satyn alynmagynyň hasabyna bolsa milli howa flotunyň üsti ýetirilýär we yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar.

Ýeri gelende belläp geçsek, Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, 2023-nji ýylda ýurda iki sany «Airbus A330-200P2F» (Fransiýa Respublikasy) kysymly ýük uçarlary gelip gowuşdy. Olar dürli ugurlar boýunça netijeli ýük daşamalaryny amala aşyrýarlar.

Soňky ýyllarda ýolagçy we ýük gatnawlarynyň möçberleri artdy, şeýle hem hili ýokarlandyryldy. Awia gatnawlarynyň ykdysady görkezijileri artdy. Şu ýylyň on aýynda «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 209,2 göterime barabar boldy.

Daşary ýurtly awiakompaniýalaryň üstaşyr uçuşlar we uçarlaryň ýangyjynyň üstüni dolmak üçin Türkmenistanyň howa giňişligini peýdalanmaga bolan gyzyklanmalary barha artýar. Howa gatnawlarynyň işjeňligi hem yzygiderli ösýär, çünki awiakompaniýalar Ýewropa bilen Aziýanyň arasyndaky has gysga, iň täze dolandyryş we nawigasiýa tehnikalary bilen enjamlaşdyrylan ugurlar boýunça hereket etmegi makul bilýärler.

Durnukly ulag ulgamyny ösdürmek ugrunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan we Prezident Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän hem-de häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge gönükdirilen döwlet syýasaty durnukly sebit we ählumumy ösüşine hil taýdan täze itergi bermäge ukyply toplumlaýyn ulag-üstaşyr we logistika düzümleriniň döredilmegine saldamly goşant goşýan Bitarap Türkmenistanyň halkara strategiýasy bilen sazlaşykly utgaşýar. 

Uzak geçmişde şöhraty dünýä dolan Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşýän Türkmenistan özüniň taryhy ösüşiniň dowamynda söwdada, medeniýetde, ylymda we beýleki ulgamlarda uly üstünlikleri gazanýar. Muny häzirki wagtda ulag ulgamynda  durmuşa geçirilýän iri taslamalar hem subut edýär.

Şu ýylyň 16-njy maýynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen, Milletler Bileleşigine agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda 26-njy noýabry «Bütindünýä durnukly ulag güni» diýip yglan etmek hakynda Kararnama kabul edildi. Şu ýyl bu baýram Türkmenistanda we dünýäde ilkinji gezek bellenildi.

2016-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň teklibi boýunça BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlyga hil taýdan täze itergi bermäge gönükdirilen degişli Kararnamalar kabul edildi. 

Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň düzümlerini kämilleşdirmek babatdaky ähli işler BMG-niň ýöriteleşdirilen edarasy bolan Halkara raýat awiasiýasy guramasynyň umumy kabul edilen standartlaryna we kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar.

Şeýle hem