Awiasiýa okuw mekdebiniň çäreleri

Türkmenistan Aragatnaşyk we Aragatnaşyk ministrliginiň Türkmenhovaellari gullugynyň awiasiýa işgärlerini taýýarlamak mekdebi, howa menzilleri, Türkmenistanyň Senagat we aragatnaşyk ministrliginiň Türkmenhowaella gullugynyň bölümleri, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi (Türkmenistan Içeri işler ministrligi).

35 okuw synpy bolan 600 adamlyk bu mekdepde 150 adamlyk umumy ýaşaýyş jaýynyň üç gatly binasy, uçuş işgärlerini taýýarlamak üçin okuw merkeziniň iki gatly binasy hem bar.

Mekdebiň okuw merkezi:

- Kanadanyň CAE kompaniýasynyň FFS7000XR simulýatory, Boeing-737NG uçarynyň doly uçuş hereketlerini ýerine ýetirýän bu simulýator uçarmanlara uçuşyň ähli basgançaklarynda: uçuşdan gonmaga çenli, şol sanda uçar enjamlarynyň näsazlygy ýa-da erbet howa şertlerinde ekipa actions hereketlerini ösdürmäge mümkinçilik berýär.

- Boeing-737NG, Boeing-777 / 200LR uçarlarynyň adatdan daşary ýagdaýlarda ewakuasiýa üçin gapylary we çykyş merdiwanlaryny öwrenmek üçin nemes TFC simulýatory,

- Boeing-737NG uçaryny suwa ýa-da gury ýere gonanda ýolagçylara gyssagly kömek öwredýän simulýator,

- Uçardaky ýangyna garşy nähili göreşmelidigini öwredýän KIDDE tarapyndan simulýator.

- Nazary okuw mekdebiň üç bölüminde geçirilýär:

- ICAO talaplaryna laýyklykda dil öwretmek boýunça hünärmenleri taýýarlamak bölümi; ICAO-nyň talaplaryna laýyklykda hünärmenleriň dil taýýarlygyny ýokarlandyrmak;

- hünärmenleri kämilleşdirmek we bir ugurdan beýlekisine täzeden taýýarlamak;

- ýaş hünärmenleri awiasiýa hyzmatlary üçin 2,5 ýyl möhlet bilen taýýarlamak.

 

Mekdepde ýokary hünärli uçarmanlary taýýarlamak üçin iki sany DA-40NG bir motorly uçar we Awstriýa Almaz kompaniýasynyň iki sany DA-42NG goşa motorly uçary satyn alyndy, şeýle hem okuw merkezinde ýokardaky uçarlaryň birleşdirilen simulýatorlarynyň bolmagy ösen uçarmanlary taýýarlamaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, dikuçar uçarmanlaryny taýýarlamak üçin Amerikanyň belli ENSTROM kompaniýasy ENSTROM 480-den iki dikuçar satyn alyndy we ýakyn wagtda bu dikuçarlaryň simulýatorynyň gelmegine garaşylýar.

Şeýle hem