RŽD Türkmenbaşy ― Türkmenabat demir ýoluny elektrikleşdirmäge ýardam bermekçi

Russiýanyň demirýollary (RŽD) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenbaşy şäherinden Türkmenabada çenli esasy ugurda Türkmenistanyň demir ýol infrastrukturasynyň elektrikleşdirilmegine ýardam bermäge taýýar diýip, RŽD AGPJ-niň baş direktorynyň orunbasary Wýaçeslaw Pawlowskiý aýtdy.

TASS habarlar gullugynyň şenbe güni habar bermegine görä, Wýaçeslaw Pawlowskiý kompaniýanyň elektrikleşdirmek we işgärleri taýýarlamak babatda kadalaşdyryjy hukuk binýady döretmekde toplumlaýyn çemeleşmeleri hödürlemäge taýýardygyny mälim etdi.

Habarda bellenilişi ýaly, türkmen tarapy we RŽD Gyzylarbatdaky wagon abatlaýyş zawodyny döwrebaplaşdyrmagyň meseleleri boýunça hem ylalaşdylar.

“Okuw maksatnamalary bilen birlikde, türkmen kärdeşlerimiziň Moskwadaky we Sankt-Peterburgdaky demir ýol ulagynyň desgalaryna aýlanyp görmekleri göz öňünde tutulyp, Korporatiw uniwersitetiň mugallymlarynyň Türkmenistana gelip görmekleri hem mümkindir” diýip, Wýaçeslaw Pawlowskiý belledi.

Çeşme: Biznes-Türkmenistan

Şeýle hem