Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň arasyndaky ikitaraplaýyn ulag-üstaşyr hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçisi N.Gölliýew Gyrgyz Respublikasynyň ulag we aragatnaşyk ministri T.Tekebaýew bilen duşuşdy.

Duşuşykda halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri we logistika ugurlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi bar bolan esasy ugurlary, şol sanda halkara we sebit başlangyçlarynyň çäginde bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmeklik barada meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň ýurduň içinde we halkara derejesinde ulag infrastrukturasynyň we üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçilikleriniň ösdürilmegine uly ähmiýet berýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň geografiki taýdan amatly ýerleşişini we ulag mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, bu ugurdaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardyklary mälim edildi.

Ministr sebitdäki möhüm hyzmatdaşlaryň biri hökmünde, Gyrgyzystan bilen Türkmenistanyň arasynda ulag aragatnaşygyny ösdürmäge gyzyklanma bildirdi. Gyrgyzystanyň Türkmenistanyň sebitleýin integrasiýany we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen ulag geçelgelerini döretmek baradaky başlangyçlaryny goldaýandygyny belledi.

Çeşme: Türkmensitanyň Daşary işler ministrligi

Şeýle hem