Andro we Sandro

Komediýa žanrynda ýazylan bu ýiti degişmlerden doly sahna oýny kawkaz halkynyň özboluşly häsiýetini açyp görkezýär. 

Sahna oýny iki sany goňşy hem dost ýaşulular barada gidýär. Olar günüň-gününe tersleşip, howlularynyň ortasyndan  gürleşmeýändikleriniň nyşany hökmünde ýüp çekselerem, mydama birek-biregiň   aladasyny edýärler. Kyn günleride goldaw berýärler. Başardyklaryça-da edýän ýagşylyklaryny bildirmän, gizlinlikde etjek bolýarlar.

Sahna oýnuny teatryň režissýory “Türkmenistanyň at gazanan artisti”  N.A.Laukert sahnalaşdyrdy. Sahna oýnunyň bezegini “Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri” G.Şiçanina, saz bezegini B.Kakaýew ýerine ýetirdi.

 

KEŞPLERI ÝERINE ÝETIRÝÄNLER:

 

Andro         -   artist К.Ataýew,

Sandro        - artist М.Rogow,

Margo         -  “Türkmenistanyň at gazanan artisti” О.Wolkowa,

Koşer          - artist А.Balandina,

Dudar          - artist S.Troiskiý,

Bibo             - artist W.Dmitriýew,

Andronyň gyzy   -  artist М.Ýolamanowa,

Andronyň agtygy  -  artist Medine Amanowa,

Sandronyň ogly   -  artist Ziýabuddin Mirzoýew.          

Şeýle hem