HDG-nyň Baş sekretary deňiz ulagy pudagynda täze gün tertibi kesgitledi

Halkara Deňiz Guramasynyň Baş sekretary Arsenio Domínguez, has howpsuz, has ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa ýük daşamagy üpjün etmek üçin guramanyň geljek dört ýyl üçin meýilnamalaryny we ugurlaryny paýlaşdy.

HDG-nyň Londondaky merkezi edarasynda geçirilen metbugat ýygnagynda Dominguez dört strategiki ileri tutulýan ugur barada durup geçdi: HDG-nyň halkara gatnawyny kadalaşdyrmak boýunça işi; agza döwletlere, esasanam kiçi ada ösýän döwletlere we iň az ösen ýurtlara goldaw; jemgyýetçiligiň habardarlygyny ýokarlandyrmak we abraýy ýokarlandyrmak; adamlar we gyzyklanýan taraplar bilen gatnaşyklar.

Ol: "Dünýäde söwdanyň 80% -den gowragyny daşamak üçin jogapkär dünýä senagaty hökmünde deňiz arkaly ýük daşamak hökmany zatdyr. Meniň esasy üns berýän zadym, Guramany has köpdürli, öz içine alyjy we aç-açan etmekdir".

Baş sekretar, HDG-nyň 2050-nji ýyla çenli ýük daşamagy dekarbonlaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada açyklama berdi. Şeýlelikde, HDG parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça global strategiýany, şol sanda öz maksatlaryna ýetmek üçin hökmany çäreleri kesgitleýän BMG-nyň ilkinji gullugy we ilkinji pudak boldy.

Şeýle hem