31.03.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan «Döwlet guşy» romany ýurdumyzyň her bir raýatynyň kalbynda uly orun tapdy hem-de bagtyýar halkymyzyň söýüp okaýan eserine öwrüldi.       

Bu ajaýyp eser şu günki abadan hem parahat, bagtyýar döwrümiziň — bagtly zamanamyzyň gadyr-gymmatyna has içgin düşünmäge çagyrýar. Bu sahna oýny türkmenleriň durmuşyndaky ýagdaýlar, türkmen halkynyň baýramçylyklaryna we gündelik durmuşyna mahsus bolan  özboluşly milli däp-dessurlar bilen utgaşýar. Sahnadaky keşpleriň bitewiligini, dramaturgiýanyň täsirliligini, sazyň we bezeg serişdeleriniň owadanlygyny özünde jemleýän bu sahna oýnuna milli sahna ussatlary, şeýle hem teatryň ýaş artistleri, köpçülikleýin sahnalarda bolsa talyplar we mekdep okuwçylary gatnaşýarlar. 

Tejribäniň, ussatlygyň we ýaşlygyň  birleşiginden teatr sahnasynda oýnuň esasy ýörelgesi bolan taryhyň, halk hakydasynyň, nesilleriň ruhy bitewiliginiň baglanyşygy öz beýanyny tapýar. «Döwlet guşy» spektaklynyň baş gahrymanlarynda şol häsiýet agdyklyk edýär. Elbetde, agyr günler şol döwrüň çagalaryny ir ulaldyp, akyllaryny çalt goýaltdy. Biz muny spektakla tomaşa edenimizde, şol döwrüň çagalarynyň keşbinde görýäris. Olaryň gözlerinde Watana, halka söýgi aýdyň duýulýar.

           

KEŞPLERI ÝERINE ÝETIRÝÄRLER:

1. Berdimuhamet      - Türkmenistanyň at gazanan artist Batyr Çaryýew

2. Mälikguly aga                 - Türkmenistanyň halk artisti Çary Berdiýew

3. Mälikguly (ýaşlygy)       - artist Amanmuhmmet  Ataýew

4. Ogulbäbek                        - artist  Selbi  Babilowa

5. Mody başlyk          - Türkmenistanyň halk artisti Muhammet Bekiýew

6. Han Geldiýewiç     - Türkmenistanyň halk artisti Orazgeldi Durdyýew

7. Goçgar aga              - Türkmenistanyň halk artisti Çary Berdiýew

8. Zybagül                        - talyp Şemşat Hojyýewa

9. Suhanberdi                   - artist Söhbet Serbazow

10. Käkilik                    - talyp Ogulgöwher Muhammedowa

11. Berkeli aga          - Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat Kerimow

12. Omar dükançy    - Türkmenistanyň at gazanan artisti Sary Saryýew

13. Myrat masat        - Türkmenistanyň at gazanan artisti Aşyrmämmet Ýemşikow

14. Ýazly aga             - Türkmenistanyň at gazanan artisti Çaryýar Seýitliýew

15. Ýazly agaň aýaly - Türkmenistanyň halk artisti Enejan Orazmyradowa

16. Ýazly agaň gelni           - artist Oguljahan Täçgeldiýewa

17. Ýezden Mürzäýewiç     - Türkmenistanyň at gazanan artisti  Maksat Hydyrow,  artisti Merdan Tüweleýew

18. Nury poçtalýon             - okuwçy  Resul Mämmedow

19. Owadan                          - talyp Mährijemal Saparowa

20. Amanguly                          - okuwçy Kadyraly Muhammetgulyýew

21. 1-nji milisioner              - artist Döwran Hojageldiýew

22. 2-nji milisioner              - artist Atajan Annaberdiýew

23. Awtor                     - artist Batyr Çaryýew

 

Köpçülik sahnalarda:  teatryň artistleri, teatr studiýasynyň talyplary, mekdep okuwçylary.