31.03.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

Bu spektakl ýaşlaryň durmuşyndan bolup, onda lukman gyz Gözeliň öňünde durmuş toýy bilen hünärini saýlamak meselesi keserlip durýar. Ýagny Gözel öz halaşan ýigidi bilen durmuş gurmagy maksat edinýärler. Tutulmaly toýuň öňüsyrasynda Gözele işleýän ýerinden, ýagny hassahanadan jaň gelýär. Öz işine wepaly Gözel ähli zady taşlap iş ýerine gitmegi onuň halaşýan ýigidine ýaramaýar. Gözel öz halaşýan ýigidiniň bu ýagdaýlara düşünmegini isleýär. Oňa düşündirjek bolýar.  Sahna oýnunyň soňunda ony söýýän ýaş ýigit Gözeliň işini jany-teni bilen söýýändigine düşünýär